A KOMA Bázis által ér­té­ke­sí­tett je­gyek és bér­le­tek adás­vé­te­lé­re, va­la­mint a Szín­ház és a Lá­to­ga­tó kö­zött az elő­adás kap­csán lét­re­jött jog­vi­szony­ra vo­nat­ko­zó 

ÁL­TA­LÁ­NOS SZER­ZŐ­DÉ­SI FEL­TÉ­TE­LEK (a to­váb­bi­ak­ban: „ÁSZF”) 

Ha­tá­lyos 2020. augusztus 1. nap­já­tól


1. Ál­ta­lá­nos ren­del­ke­zé­sek

A Szol­gál­ta­tó ada­tai:

A Szol­gál­ta­tó neve: KOMA 08 Közhasznú Non­pro­fit Kft.

Szék­he­lye: 1055 Bu­da­pest, Stollár Béla utca 12/c

Nyil­ván­tar­tó ha­tó­ság: Fő­vá­ro­si Tör­vény­szék Cég­bí­ró­sá­ga

Cég­jegy­zék száma: 01-09-894432

Adó­szá­ma: 14224205-2-41

Te­le­fon­szá­ma: +36 30 268 7432

E-mail címe: hello@komabazis.org

1.1. Jelen ÁSZF tar­tal­maz­za a KOMA 08 Közhasznú Non­pro­fit Kft. (to­váb­bi­ak­ban: „Szín­ház”) által a Szín­ház ját­szó­he­lye­in be­mu­ta­tás­ra ke­rü­lő pro­duk­ci­ók­ra ér­vé­nyes je­gye­i­nek és bér­le­te­i­nek ér­té­ke­sí­té­sé­re, va­la­mint a Szín­ház és a Lá­to­ga­tó kö­zött az elő­adás kap­csán lét­re­jött jog­vi­szony­ra, így a Je­gyek­kel és Bér­le­tek­kel kap­cso­la­tos jo­gok­ra és kö­te­le­zett­sé­gek­re, il­let­ve az igény­be ve­he­tő ked­vez­mé­nyek­re vo­nat­ko­zó ál­ta­lá­nos fel­té­te­le­ket.

1.2. A Szín­ház, annak ér­de­ké­ben, hogy a jelen ÁSZF ren­del­ke­zé­se­it a Vevők/Lá­to­ga­tók egy­sze­rű hoz­zá­fé­rés­sel meg­is­mer­hes­sék, a ki­nyom­ta­tott je­gyen/bér­le­ten min­den eset­ben fel­tün­te­ti az ÁSZF tel­jes szö­ve­gé­nek in­ter­ne­tes el­ér­he­tő­sé­gét.

1.3. A jelen ÁSZF ren­del­ke­zé­se­it mind a Szín­ház, mind a Vevő, il­let­ve Lá­to­ga­tó az elő­adás­ra szóló Jegy meg­vá­sár­lá­sá­val vagy más jog­cí­men tör­té­nő meg­szer­zé­sé­vel (a to­váb­bi­ak­ban: „jegy­vá­sár­lás”) a jegy­vá­sár­lás idő­pont­já­tól kezd­ve kö­te­le­ző ér­vé­nyű­nek fo­gad­ja el.

1.4. Jelen ÁSZF a Szín­ház által ér­té­ke­sí­tett Je­gyek­re és Bér­le­tek­re, il­let­ve a Szín­ház által be­mu­ta­tott Elő­adá­sok meg­te­kin­té­sé­re, il­let­ve a Ját­szó­he­lye­ken meg­tar­tott ren­dez­vé­nyek­re ter­jed ki.

1.5. Az ÁSZF ér­té­ke­sí­tés­re vo­nat­ko­zó ren­del­ke­zé­sei nem vo­nat­koz­nak azok­ra az ese­tek­re, ami­kor a Vevő ér­té­ke­sí­tés­re vo­nat­ko­zó szer­ző­dés alap­ján har­ma­dik fél­től (In­ter­tic­ket Kft., Jegy­mes­ter Kft.) vá­sá­rol je­gyet, bér­le­tet. Ezen ese­tek­ben a meg­vá­sá­rolt jegy­re vagy bér­let­re a har­ma­dik fél által meg­adott fel­té­te­lek az irány­adó­ak.

 

2. Ér­tel­me­ző ren­del­ke­zé­sek

2.1. ÁSZF: azon ál­ta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek, me­lye­ket a Szín­ház a pro­duk­ci­ó­i­ra ér­vé­nyes Je­gyek és Bér­le­tek meg­vá­sár­lá­sa és fel­hasz­ná­lá­sa vo­nat­ko­zá­sá­ban, a jelen do­ku­men­tum­ban rög­zít, és amely fel­té­te­lek be­tar­tá­sa a Vevő il­let­ve Lá­to­ga­tó ré­szé­ről kö­te­le­ző.

2.2. Jegy, Bér­let: a Szín­ház által vagy a Szín­ház szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­su­ló Pro­duk­ció meg­te­kin­té­sé­re fel­jo­go­sí­tó do­ku­men­tum, a vá­sár­lás mód­já­tól és a fi­zi­kai meg­je­le­nés­től füg­get­le­nül.

2.3. Elő­adás/Pro­duk­ció: pró­zai, zenés, tán­cos szín­pa­di művek sze­mé­lyes elő­adó­mű­vé­szi tel­je­sít­ménnyel, kö­zön­ség je­len­lé­té­ben tör­té­nő nyil­vá­nos be­mu­ta­tá­sa.

2.4. Ját­szó­hely: a Szín­ház által előre meg­je­lölt és köz­zé­tett hely­szín, ahol az Elő­adás­ra vo­nat­ko­zó Jegy vagy Bér­let ér­vé­nye­sí­té­sé­vel az Elő­adás meg­te­kint­he­tő.

2.5. Vevő: a Szín­ház által ér­té­ke­sí­tett je­gyet vagy bér­le­tet meg­vá­sár­ló ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély.

2.6. Lá­to­ga­tó: az ér­vé­nyes Je­gyet vagy Bér­le­tet elő­adás meg­te­kin­té­se cél­já­ból fel­hasz­ná­ló ter­mé­sze­tes sze­mély.

 

3. A szer­ző­dés tár­gya

3.1. A Szín­ház által, annak ér­té­ke­sí­té­si he­lye­in vá­sár­lás­ra fel­kí­nált Je­gyek és Bér­le­tek, me­lyek tu­laj­don­sá­gai és jel­lem­zői a Je­gyen vagy Bér­le­ten ol­vas­ha­tók, to­váb­bá meg­vá­sár­lá­suk és fel­hasz­ná­lá­suk ál­ta­lá­nos fel­té­te­lei az ÁSZF-ben ta­lál­ha­tók.

3.2. A Szín­ház által vagy a Szín­ház szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­su­ló Elő­adá­sok­ra a Szín­ház érin­tett szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­i­nél, jegy­pénz­tá­ra­i­nál, va­la­mint szer­ző­dé­ses part­ne­rek­nél vagy in­ter­ne­ten ke­resz­tül lehet Je­gye­ket vagy Bér­le­te­ket vá­sá­rol­ni.

 

4. Vé­tel­ár és fi­ze­té­si fel­té­te­lek

4.1. A vé­tel­ár a Je­gye­ken és Bér­le­te­ken, va­la­mint az ezek­re vo­nat­ko­zó köz­le­mé­nye­ken fel­tün­te­tett ár, amely tar­tal­maz­za a ha­tá­lyos jog­sza­bá­lyok­ban meg­je­lölt mér­té­kű ál­ta­lá­nos for­gal­mi adót is. A Szín­ház min­den évad­ban köz­zé­te­szi a ját­szó­he­lye­i­re vo­nat­ko­zó jegy-és bér­let­ára­kat, me­lyet jo­go­sult egy­ol­da­lú­an mó­do­sí­ta­ni. 

4.2. Vevő az ak­tu­á­lis jegy­árak­ról az aláb­bi módon tá­jé­ko­zód­hat: (i) a Szín­ház hon­lap­ján (www.komabazis-org), (ii) te­le­fo­non, vagy sze­mé­lye­sen a Szín­ház ér­té­ke­sí­té­si iro­dá­já­ban, to­váb­bá a Szín­ház ja­vá­ra jegy- és bér­let­ér­té­ke­sí­tést végző har­ma­dik sze­mé­lyek­nél.

4.3. A fi­ze­ten­dő vég­összeg ki­egyen­lí­té­se a vá­sár­lás végén kész­pénz­zel vagy bank­kár­tyá­val tör­tén­het, me­lyek közül Ve­vő­nek le­he­tő­sé­ge van vá­lasz­ta­ni. A Vevő a vá­sár­lás végén papír alapú Bér­le­tet vagy papír alapú Je­gyet kap (in­ter­ne­ten tör­té­nő vá­rás­lás ese­tén elekt­ro­ni­kus bi­zony­la­tot), me­lyet a jelen ÁSZF sza­bá­lyai sze­rint jo­go­sult fel­hasz­nál­ni.  


5. Vevő és Lá­to­ga­tó jogai és kö­te­le­zett­sé­gei

5.1. Az adott Elő­adás meg­te­kin­té­sé­hez a Lá­to­ga­tó­nak az Elő­adás kez­de­te­kor a meg­te­kin­te­ni kí­vánt Elő­adás­ra ér­vé­nyes Jeggyel vagy Bér­let­tel kell ren­del­kez­nie. A Lá­to­ga­tó a Je­gyét vagy Bér­le­tét kö­te­les annak ér­vé­nyes­sé­gé­nek meg­vizs­gá­lá­sa cél­já­ból az erre fel­jo­go­sí­tott sze­mély­nek be­mu­tat­ni.

5.2. Az Elő­adás lá­to­ga­tá­sá­ra fel­jo­go­sí­tó Bér­let vagy Jegy sza­ba­don át­ru­ház­ha­tó, de a sze­mély­hez kap­cso­ló­dó ked­vez­mény csak ugyan­ezen jo­go­sult­ság meg­lé­te ese­tén ér­vé­nyes az új tu­laj­do­nos­ra. Az át­ru­há­zás­sal a Je­gyet vagy Bér­le­tet meg­szer­ző Lá­to­ga­tó el­fo­gad­ja, hogy az Elő­adás le­bo­nyo­lí­tá­sá­ra a jelen ÁSZF ren­del­ke­zé­sei sze­rint kerül sor.

5.3. A Bér­let vagy Jegy a fel­tün­te­tett Elő­adás­ra egy­sze­ri al­ka­lom­mal tör­té­nő be­lé­pés­re jo­go­sít­ja fel annak fel­mu­ta­tó­ját, egy főt.

5.4. El­ve­szett, meg­ron­gá­ló­dott, meg­sem­mi­sült Je­gyek pót­lá­sá­ra nincs le­he­tő­ség. Bér­let ese­té­ben a Játszóhelyen kell érdeklődni. 

5.5. Az ér­vé­nyes Jeggyel, Bér­let­tel ren­del­ke­ző Lá­to­ga­tó jo­go­sult az adott Elő­adás ját­szó­he­lyén tar­tóz­kod­ni, a ki­szol­gá­ló lé­te­sít­mé­nye­ket, be­ren­de­zé­se­ket hasz­nál­ni, az Elő­adás­hoz kap­cso­ló­dó szol­gál­ta­tá­so­kat igény­be venni. A Szín­ház az egyes szol­gál­ta­tá­sok igény­be­vé­te­lét jo­go­sult dí­ja­zás­hoz kötni.

5.6. A Lá­to­ga­tó az érkezés sorrendjében foglalhatja el bármelyik ülőhelyet. A meg­fe­le­lő ülő­hely el­fog­la­lá­sá­ban ül­te­tők se­gí­tik a Lá­to­ga­tók el­iga­zo­dá­sát. Amennyi­ben a Lá­to­ga­tó nem talál ülőhelyet, úgy kö­te­les az ül­te­tők se­gít­sé­gét igény­be venni.

5.7. Az Elő­adáson az ülőhelyek egy része olyan, ahon­nan a szín­pa­di rá­lá­tás kor­lá­to­zott. A Jegy vá­sár­lá­sa­kor a Szín­ház tá­jé­koz­ta­tást ad erről a kö­rül­mény­ről. Az Elő­adást kö­ve­tő­en a kor­lá­to­zott szín­pa­di rá­lá­tás miatt nincs helye pa­nasz­nak, a Szín­ház nem té­rí­ti vissza a jegy árát és egyéb módon sem biz­to­sít kom­pen­zá­ci­ót. 

5.8. Az Elő­adás­ra késve ér­ke­ző Lá­to­ga­tó a he­lyét a meg­kez­dő­dött elő­adás za­va­rá­sa nél­kül, ki­zá­ró­lag az ül­te­tő irá­nyí­tá­sá­val vagy kí­sé­re­té­ben, vagy pedig a szü­net­ben fog­lal­hat­ja el. 

5.9. A Szín­ház elő­adá­sa­it min­den Lá­to­ga­tó a saját fe­le­lős­sé­gé­re te­kint­he­ti meg. A Lá­to­ga­tó kö­te­les a Ját­szó­hely he­lyi­sé­ge­it ren­del­te­té­sük­nek meg­fe­le­lő­en hasz­nál­ni, to­váb­bá óvni és az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en ke­zel­ni az épü­let­ben ta­lál­ha­tó   esz­kö­zö­ket, be­ren­de­zé­se­ket, és magát az épü­le­tet.

5.10. A Ját­szó­hely te­rü­le­tén el­ha­gyott ér­ték­tár­gya­kért a Szín­ház nem vál­lal fe­le­lős­sé­get. A Lá­to­ga­tó kö­te­les a Ját­szó­he­lyen ren­del­ke­zés­re álló ru­ha­tá­rat igény­be venni. A ru­ha­tár dí­ja­zás nélkül ve­he­tő igény­be. Amennyi­ben a Lá­to­ga­tó olyan ér­té­kes tárggyal ér­ke­zik, me­lyet nem kíván el­he­lyez­ni a ru­ha­tár­ban, és mé­re­té­nél fogva a né­ző­té­ri biz­ton­sá­gos el­he­lye­zés meg­old­ha­tó (pld. a szék alatt), úgy annak le­adá­sa nem kö­te­le­ző.

5.11. Az Elő­adás alatt a kép- és hang­rög­zí­tő esz­kö­zök, va­la­mint mo­bil­te­le­fo­nok hasz­ná­la­ta szi­go­rú­an tilos. Amennyi­ben mun­ka­tár­sa­ink azt ta­pasz­tal­ják, hogy ezen ti­lal­ma­kat - kü­lö­nö­sen a mo­bil­te­le­fo­nok bár­mi­lyen célú hasz­ná­la­tá­nak ti­lal­má­ra vo­nat­ko­zó sza­bályt - a Lá­to­ga­tó meg­sze­gi, jo­go­sul­tak a Lá­to­ga­tót a né­ző­tér el­ha­gyá­sá­ra kö­te­lez­ni. Ebben az eset­ben a Lá­to­ga­tó sem a Jegy árá­nak vissza­té­rí­té­sé­re, sem egyéb kom­pen­zá­ci­ó­ra nem jo­go­sult.

5.12. A Ját­szó­he­lyek­re biz­ton­ság­ra ve­szé­lyes, és/vagy a kö­zön­sé­get za­va­ró tár­gyat, to­váb­bá a né­ző­tér­re ételt és italt be­vin­ni tilos. A Ját­szó­hely te­rü­le­tén csak a hely­szí­nen vá­sá­rolt étel és ital fo­gyaszt­ha­tó.

5.13. Rend­kí­vü­li ese­mény (pl. tűz, bom­ba­ri­a­dó) ese­tén a Lá­to­ga­tó kö­te­les be­tar­ta­ni a Szín­ház dol­go­zó­i­nak uta­sí­tá­sa­it, va­la­mint a Ját­szó­hely ki­ürí­té­si ter­vé­ben sze­rep­lő elő­írá­sok sze­rint vi­sel­ked­ni. A Szín­ház dol­go­zó­i­nak in­téz­ke­dé­sei a Lá­to­ga­tó­ra nézve kö­te­le­ző ér­vé­nyű­ek.

5.14. A Szín­ház a mű­sor- és sze­rep­lő­vál­to­zás jogát fenn­tart­ja. A Szín­ház min­den tőle el­vár­ha­tót meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy az Elő­adás eset­le­ges meg­hi­ú­su­lá­sa ese­tén a Vevőt/Lá­to­ga­tót tá­jé­koz­tas­sa és a Je­gyek vissza­vál­tá­sát elő­se­gít­se. Ugyan­ak­kor a Vevő/Lá­to­ga­tó tu­do­má­sul veszi, hogy az Elő­adás el­ma­ra­dá­sa ese­tén a Je­gyek vissza­vál­tá­sá­nak fo­lya­ma­tát, hely­szí­nét, ha­tár­ide­jét a Szín­ház ha­tá­roz­za meg. A Szín­ház köz­zé­te­szi a www.komabazis.org hon­lap­ján a jegy-vissza­vál­tás­ra vo­nat­ko­zó ada­to­kat. A vissza­vál­tás­ra a Szín­ház által meg­adott idő­ben, ál­ta­lá­ban a meg­hir­de­tés­től szá­mí­tott har­minc (30) napos jog­vesz­tő ha­tár­időn belül, az ere­de­ti Jegy és a vá­sár­lást iga­zo­ló bi­zony­lat fel­mu­ta­tá­sa mel­lett van le­he­tő­ség. A vissza­vál­tás a Jegy tel­jes árán tör­té­nik, a Jegy árán felül a Szín­ház sem­mi­lyen to­váb­bi költ­ség vagy kár meg­té­rí­té­sé­re nem kö­te­les.

5.15. Az elő­adás el­ma­ra­dá­sa ese­tén, a Szín­ház az elő­adás el­ma­ra­dá­sá­nak té­nyé­ről a tu­do­más­szer­zést kö­ve­tő­en ha­la­dék­ta­la­nul, de leg­ké­sőbb az elő­adás meg­kez­dé­se előtt 1 órá­val ér­te­sí­tést tesz közzé a www.komabazis.org in­ter­net­cí­men. Amennyi­ben a Vevő a Jegy vá­sár­lá­sa során meg­ad­ja az e-mail címét, úgy erre az e-mai címre a Szín­ház a fenti ha­tár­idő­vel köz­vet­le­nül is ér­te­sí­tést küld. Amennyi­ben a Szín­ház hon­lap­ján a vál­to­zás­ról szóló köz­lés hi­telt ér­dem­lő­en (eset­nap­ló) meg­tör­tént, úgy a köz­le­mény meg­va­ló­sult­nak te­kin­ten­dő. A fel­hí­vás nem is­me­re­té­ből eredő kár­igény a Szín­ház­zal szem­ben nem ér­vé­nye­sít­he­tő.

5.16. Amennyi­ben az Elő­adás el­ma­ra­dá­sát a Szín­ház el­len­őr­zé­si körén kívül eső, a szer­ző­dés­kö­tés idő­pont­já­ban előre nem lát­ha­tó kö­rül­mény okoz­za, és nem el­vár­ha­tó, hogy a kö­rül­ményt a Szín­ház el­ke­rül­je (pl. köz­le­ke­dé­si, idő­já­rá­si, egész­ség­ügyi vész­hely­zet) a Szín­ház a Je­gye­ket az 5.14. pont sza­bá­lyai sze­rint vissza­vált­ja, azon­ban a Vevő/Lá­to­ga­tó a Jegy árán felül egyéb igény (kár­té­rí­tés, sé­re­lem­díj stb.) ér­vé­nye­sí­té­sé­re nem jo­go­sult. 

5.17. A Szín­ház fenn­tart­ja ma­gá­nak a jogot arra, hogy tech­ni­kai, biz­ton­sá­gi, mű­vé­szi, vagy egyéb, előre nem lá­tott kö­rül­mény miatt meg­ha­tá­ro­zott né­ző­té­ri he­lye­ket a Jegy vagy Bér­let meg­vá­sár­lá­sát kö­ve­tő­en a Lá­to­ga­tók elől el­zár­jon.  Ebben az eset­ben a Szín­ház az érin­tett Ve­vők­nek - amennyi­ben vá­sár­lás­kor el­ér­he­tő­sé­get meg­ad­tak - ér­te­sí­tést küld, és a le­he­tő­sé­gek­hez ké­pest min­den tőle tel­he­tőt meg­tesz annak ér­de­ké­ben, hogy az érin­tett Lá­to­ga­tók a ki­esett he­lyek­kel egyen­ér­té­kű hely­ről te­kint­hes­sék meg az Elő­adást.

 

6. Az el­ál­lás joga

6.1. A Szín­ház a meg­vá­sá­rolt Je­gye­ket és Bér­le­te­ket nem vált­ja vissza, nem cse­ré­li be. A fo­gyasz­tó és a vál­lal­ko­zás kö­zöt­ti szer­ző­dé­sek rész­le­tes sza­bá­lya­i­ról szóló 45/2014. (II.26.) Kor­mány­ren­de­let 29. §. (1) be­kez­dé­se l) pont­ja alap­ján az el­ál­lá­si jog, il­let­ve fel­mon­dá­si jog nem gya­ko­rol­ha­tó, ha a szol­gál­ta­tás egy meg­ha­tá­ro­zott idő­pont­ra (adott napra, ha­tár­nap­ra) szól. Erre te­kin­tet­tel a jelen ÁSZF alap­ján tör­té­nő jegy­ér­té­ke­sí­tés te­kin­te­té­ben nem al­kal­ma­zan­dó a Kor­mány­ren­de­let 20. §-a sze­rin­ti, a fo­gyasz­tó­kat egyéb­ként meg­il­le­tő el­ál­lá­si és fel­mon­dá­si jog.

6.2. A Je­gyek vissza­vál­tá­sá­ra mű­sor­vál­to­zás és az Elő­adás el­ma­ra­dá­sá­nak ese­té­ben van le­he­tő­ség. 

7. Adat­vé­de­lem

7.1. A Szín­ház az ér­té­ke­sí­tés során bir­to­ká­ba ju­tott ada­to­kat a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok ke­ze­lé­se te­kin­te­té­ben tör­té­nő vé­del­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, va­la­mint a 95/46/EK ren­de­let ha­tá­lyon kívül he­lye­zé­sé­ről szóló, az EU­RÓ­PAI PAR­LA­MENT ÉS A TA­NÁCS 2016/679 sz. ren­de­le­té­nek („Ren­de­let”) sza­bá­lyai sze­rint ke­ze­li. A Szín­ház rész­le­tes adat­vé­del­mi tá­jé­koz­ta­tó­ját és az érin­tet­ti jo­gok­kal kap­cso­la­tos tá­jé­koz­ta­tást a www.komabazis-org/adatvéde­lem web­cí­men ér­he­ti el.  

7.2. A Vevő a Bér­let vagy a Jegy meg­vá­sár­lá­sa során sze­mé­lyes ada­ta­it részben kö­te­les meg­ad­ni, amit az Adatvédelmi Szabályzatban leirtak szerint kezel a Színház. Amennyi­ben a Vevő ér­te­sí­té­si címet (e-mail) nem ad meg, úgy le­mond arról a le­he­tő­ség­ről, hogy őt a Szín­ház az Elő­adás el­ma­ra­dá­sá­ról, idő­pont­já­nak vál­to­zá­sá­ról vagy egyéb szem­pont­ból fon­tos kö­rül­mény­ről köz­vet­len és azon­na­li ér­te­sí­tés­ben tá­jé­koz­tas­sa.

7.3. Amennyi­ben a Vevő fel­irat­ko­zik a Szín­ház hír­le­ve­lé­re, úgy tu­do­má­sul veszi, hogy a Szín­ház saját dön­té­se sze­rin­ti gya­ko­ri­ság­gal hír­le­ve­let küld neki. Az ada­tok ilyen célú fel­hasz­ná­lá­sát a Vevő – le­irat­ko­zás­sal – bár­mi­kor meg­tilt­hat­ja.

8. A hon­la­pon meg­je­le­nő véd­je­gyek és szer­zői jogok

8.1. A Szín­ház hon­lap­ján el­ér­he­tő in­for­má­ci­ók és más do­ku­men­tu­mok szer­zői jogi vé­de­lem alatt áll­nak, az ezek­hez fű­ző­dő jogok a Szín­há­zat, il­let­ve a jog­tu­laj­do­no­so­kat il­le­tik meg. A hon­la­pon el­ér­he­tő in­for­má­ci­ó­kat és egyéb anya­go­kat a Szín­ház, il­let­ve a jog­tu­laj­do­no­sok ki­fe­je­zett elő­ze­tes írás­be­li jó­vá­ha­gyá­sa nél­kül har­ma­dik sze­mé­lyek a hon­lap cél­já­tól el­té­rő­en nem hasz­nál­hat­ják, nem má­sol­hat­ják, nem ter­jeszt­he­tik, és nem te­he­tik közzé.

9. Pa­nasz­ke­ze­lés

9.1. A Vevő/Lá­to­ga­tó a jegy- és bér­let­ér­té­ke­sí­tés­sel, il­let­ve az Elő­adás­sal kap­cso­la­tos pa­na­sza­it, ész­re­vé­te­le­it az aláb­bi he­lyen, el­ér­he­tő­sé­ge­ken je­lez­he­ti:

KOMA Bázis

Címe: 1055 Bu­da­pest, Stollár Béla utca 12/c

Te­le­fon­szá­ma: +36 30 268 7432

E-mail címe: jegy@komabazis.org

Nyit­va tar­tás: hétfő-péntek: 15.00-21.00; szombat: 14.00-22.00

9.2. A Vevő/Lá­to­ga­tó a jelen ÁSZF-ben rész­le­te­zett szol­gál­ta­tás­sal köz­vet­len kap­cso­lat­ban álló pa­na­szát szó­ban vagy írás­ban kö­zöl­he­ti a Szín­ház­zal. A Szín­ház a szó­be­li pa­naszt azon­nal meg­vizs­gál­ja, és le­he­tő­ség sze­rint azon­nal or­vo­sol­ja. Ha a Vevő/Lá­to­ga­tó a pa­nasz ke­ze­lé­sé­vel nem ért egyet, vagy a pa­nasz azon­na­li ki­vizs­gá­lá­sa nem le­het­sé­ges, a Szín­ház a pa­nasz­ról és az azzal kap­cso­la­tos ál­lás­pont­já­ról ha­la­dék­ta­la­nul kö­te­les jegy­ző­köny­vet fel­ven­ni, és annak egy má­so­la­ti pél­dá­nyát sze­mé­lye­sen kö­zölt szó­be­li pa­nasz ese­tén hely­ben a Ve­vő­nek/Lá­to­ga­tó­nak át­ad­ni, te­le­fo­non vagy egyéb elekt­ro­ni­kus hír­köz­lé­si szol­gál­ta­tás fel­hasz­ná­lá­sá­val kö­zölt szó­be­li pa­nasz ese­tén a Ve­vő­nek/Lá­to­ga­tó­nak leg­ké­sőbb az ér­de­mi vá­lasszal egy­ide­jű­leg meg­kül­de­ni.

9.3. Az írás­be­li pa­naszt a Szín­há­z a be­ér­ke­zé­sét kö­ve­tő­en har­minc napon belül írás­ban ér­dem­ben meg­vá­la­szol­ja, és a Ve­vő­nek/Lá­to­ga­tó­nak meg­kül­di, el­ső­sor­ban a Vevő/Lá­to­ga­tó által meg­adott e-mail címre. A pa­naszt el­uta­sí­tó ál­lás­pont­ját a Szín­ház in­do­kol­ni kö­te­les. A pa­nasz el­uta­sí­tá­sa ese­tén a Szín­ház kö­te­les a Vevőt/Lá­to­ga­tót írás­ban tá­jé­koz­tat­ni arról, hogy pa­na­szá­val - annak jel­le­ge sze­rint - mely ha­tó­ság vagy a bé­kél­te­tő tes­tü­let el­já­rá­sát kez­de­mé­nyez­he­ti.

Az il­le­té­kes bél­él­te­tő tes­tü­let ada­tai:

Bu­da­pes­ti Bé­kél­te­tő tes­tü­let

Szék­he­lye: 1016 Bu­da­pest, Krisz­ti­na krt. 99. III. em. 310.

Le­ve­le­zé­si címe: 1253 Bu­da­pest, Pf.: 10.

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488-21-86

Te­le­fon: +36 1-488-21-31


10. Jegy­iro­dá­val kap­cso­la­tos in­for­má­ci­ók

KOMA Bázis - jegy­pénz­tár

1158 Bu­da­pest, Molnár Viktor utca 21/a

Tel: +36 30 268 7432

Nyit­va tar­tás: Hétfő-péntek:15.00-21.00, szombat:14.00-22.00

Nyit­va tar­tás: hét­főn zárva, kedd­től pén­te­kig 11 és 19 óra, szom­ba­ton és va­sár­nap 10 és 18 óra kö­zött.

A Víg­szín­ház és Pesti Szín­ház jegy­pénz­tá­ra­i­ban az elő­adás kez­de­te előtt fél órá­val a jegy­elő­vé­tel szü­ne­tel. Nyári nyit­va­tar­tá­sunk éva­don­ként el­té­rő lehet, mely­ről hon­la­pun­kon adunk tá­jé­koz­ta­tást.


11. Záró ren­del­ke­zé­sek

11.1. A jelen ÁSZF ma­gyar nyel­ven ké­szült, ér­tel­me­zé­sé­ben, va­la­mint az ÁSZF-ben nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­ben a ma­gyar jog sza­bá­lyai az irány­adók.